Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky a povinnosti dopravcu k objednávke prepravy:

Na základe tejto prepravnej zmluvy dopravca zaväzuje prepravu prevzatú zásielku od objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Pri odňatí dopravcu od objednávky 24 hodín a menej hodín pred objednaným termínom realizácie dopravy je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 50% z uzavretého prepravného. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a dopravcom, sa v medzinárodnom kontexte. nákladní dopravou riadením Úmluvou CMR (vyhláška č. 11 / 1975sb.) a otázkami neupravenými týmto dohovorom podporeně čs. Občanským zákoním (Zákon č. 89 / 2012Sb.), Ktorý tiež riadi právne vzťahy medzi povereným a dopravcom vo vnútroštátnom nákupe. doprave.
Dopravca je povinný mať uzatvorenú platnú poistku zodpovednosti dopravcu, ktorá zodpovedá jeho zodpovednosti a rozsahu náhradných povinností podľa občianskeho zákonníka (zákon č. 89 / 2012Sb) – pokiaľ ide o vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave musí mať dopravca uzavretú zmluvnú poistnú ochranu svojej zodpovednosti, zodpovedajúcu rozsahu náhrady podľa Zmluvy CMR. Pojistná ochrana sa musí vzťahovať aj na zlyhanie zásielky alebo jej časti.
Dopravca je povinný priložiť k nakládke technicky spôsobilé vozidlo, ktoré je tiež spôsobilé na bezpečnú prepravu śtatutárnych zásielok.
Dopravca je povinný starostlivo vyberať spôsobilý jazdný personál a preukázateľne poučiť vodiča o pracovných postupoch v cestnej doprave a zodpovednosti dopravcu.
Vnútroštátny dopravný dôstojník je povinný byť prítomný na nakládke a vykonávať evidenciu kontrolného stavu zásielky a jej obalu, ako aj správnosti údajov v nákladnom liste CMR o číselnej skladbe zásielky a jej označovaní v zmysle ust. Cl. 8 Úmluvy CMR. Ak je vodič oprávnený na nakládku, je povinný bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi / dispečerovi a urobiť o tejto skutočnosti zápis do CMR – nákladného listu. Zamestnavateľ / dispečer je povinný informovať objednávateľa a vyžiadať si jeho pokyny. Odborne postupuje dopravou (vodičom) aj vo vnútroštátnej cestnej doprave.
Dopravca je povinný upozorniť písomne ​​odosielateľa na poznanú vadu obalu / balenie pri prevzatí zásielky na prepravu a na zjavnú nesprávnosť údajov uvedených v CMR – nákladnom liste, ako aj na zjavné okolnosti pri nakladaní, ktoré by mohli spôsobiť škodu na prepravovanej nákladnej doprave. V prípade, že je vodič povinný od odosielateľa nápravu a ak dopravca nesplní zásielku, nesmie začať prepravu. O týchto skutočnostich učiní dopravca aj výhradu do CMR – nákladný list.
7) Pri odstavení vozidla v priebehu prepravy je vodič povinný vybrať miesto na parkovanie a zabezpečenie vozidla s nákladom tak, aby spĺňal záväzky dopravcu na odvrátenie škodnej udalosti, dohodnuté v poistnej ochrane v rámci zodpovednosti zabezpečenia dopravcu.
8) Ak je to potrebné, je povinný bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi / dispečerovi a je povinný informovať objednávateľa a vyžiadať si jeho pokyny.
Bez povolenia príkazcu nesmie byť k dispozícii žiadny doklad alebo tovar preložený na iné vozidlo.
Uzavřít přepr. Zmluvu sa subdodávateľ oprávňuje iba na základe predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a za predpokladu, že ide o kvalifikovaného dopravcu, ktorého zodpovednosť je poistená.
Pre prípad porušenia vyššie uvedených povinností dopravcu, resp. Řidiče – vrátane zablokovania vozidla na nakládku alebo nedodržanie termínu nakládky, zmluvne dohodne pokutu vo výške prepravovanej podľa tejto prepravnej zmluvy, pričom touto zmluvnou pokutou nie je dotknutá prípadná náhrada škody.
Pre prípad prekročenia dodacej lehoty vo vnútroštátnej cestnej doprave sa uzavrie zmluvná pokuta vo výške prepravného. Prípadný nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Dopravce zodpovedá za prípad. zápis sumy zvláštneho záujmu do CMR – nákladný list, ak bol dohodnutý s odosielateľom.
Ochrana záujmov zákazníka a zákazu konkurenčného správania dopravcu v neprospech poverenia je dohodnutá pod sankciou zmluvného pokuty vo výške 10tisobku prepravného
Prípadné vícenáklady ako zdržné, resp. stojného 24hod, sú kryty v rámci dohodnutého prepravného, ​​ak objednávateľ s dopravcom nedohodne inak.
15 Riaditeľ je povinný byť prítomný na vykládke a spoločne s príjemcom zistiť stav zásielky a číselný súlad s údajmi uvedenými v CMR – nákladný list. Prípadné nesrovnalosti musia byť oznámené splnomocnencom a musí byť vypracovaný protokol o zaistení prítomnosti nedokončenej osoby alebo prizvaný nebezpečným komisárom – ak to vyžaduje rozsah škodových následkov na zásielku.
Nárok na dopravné vzniká pri riadnom vykonaní prepravy a priložení vozidla k vykládke príjemcu. Termín splatnosti prepravného je 75 dní po obdržaní faktúry dopravcu spolu s orig. Nákl. zoznam CMR, potvrdené od príjemcu a s ním súvisí. Doklady (dodací list, paletový lístok, atď.).